فهرست داوران

1402
No reviwers found
1401
مراد کاویانی راد
زهرا احمدی پور
هادی ویسی
آقای هادی سیفی فرزاد
دکتر شهروز شریعتی - تربیت مدرس
آقای ابوالفضل کاوندی کاتب
حسین مختاری
دکتر مصطفی قادری حاجت - تربیت مدرس
دکتر محمدرضا شهباز بگیان - تربیت مدرس
دکتر علی امیری - دانشگاه لرستان
آقای مهدی کریمی - دکتری جغرافیای سیاسی
دکتر مجید رسولی - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر میثم میرزائی تبار - دانشگاه تربیت مدرس
آقای علی پورقیومی - دانشگاه تربیت مدرس
آقای محمدرضا حافظ نیا - دانشگاه تربیت مدرس
آقای ابراهیم رومینا - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر حسن یعقوب نیا - استادیار دانشگااه میبد یزد
آقای محمد زهدی گهرپور - دانشگاه تهران
آقای عطا عبدی - دانشگاه خوارزمی
آقای حسین مختاری - دانشگاه اصفهان
دکتر محسن عباس زاده مرزبالی - دانشگاه مازندران
دکتر مهدی جوکار - پژوهشکده مطالعات فناوری
دکتر محمد رئوف حیدری فر - پیام نور
دکتر مجید رسولی - دانشگاه امام صادق
دکتر ناصر رضایی - پژوهشکده گردشگری
دکتر حسین حاجیانی - دانش آموخته دکتری حقوق و کارشناس معاونت حقوقی ریاست جمهوری
دکتر حمیدرضا تبشیری - دانشگاه آزاد اسلامی
دکتر کامران ربیعی - تربیت مدرس
دکتر امیرحسین الهامی - دانشگاه عالی دفاع ملی
دکتر مجتبی شعیبی - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر ریباز قربانی‌نژاد - دانشگاه آزاد اسلامی
دکتر فرهاد حمزه - دانشگاه آزاد
دکتر ناصر رضایی - گردشگری
دکتر مصطفی شاهینی فر - استایار دانشگاه پیام نور
دکتر کیومرث چراغی - دکتری سیاست گذاری و صندوق رفاه دانشجویانضو دفتر
1400
زهرا احمدی پور
دکتر حسن دارابی
دکتر محسن جان پرور - دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر شهروز شریعتی - تربیت مدرس
آقای ابوالفضل کاوندی کاتب
دکتر میرنجف موسوی
حسین مختاری
دکتر مصطفی قادری حاجت - تربیت مدرس
دکتر محمدرضا شهباز بگیان - تربیت مدرس
آقای یاشار ذکی - دانشگاه تهران
آقای مهدی کریمی - دکتری جغرافیای سیاسی
دکتر مجید رسولی - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر میثم میرزائی تبار - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر ریحانه صالح آبادی - دانشگاه تربیت مدرس
آقای ابراهیم رومینا - دانشگاه تربیت مدرس
آقای ولی گلمحمدی - دانشگاه تربیت مدرس
آقای داود کیانی - دانشگاه آزاد
دکتر حسن یعقوب نیا - استادیار دانشگااه میبد یزد
آقای محمد زهدی گهرپور - دانشگاه تهران
دکتر محسن عباس زاده مرزبالی - دانشگاه مازندران
آقای یاسر معرب - دانشگاه امام حسین
دکتر مهدی جوکار - پژوهشکده مطالعات فناوری
دکتر محمد جواد قهرمانی - پژوهشکده مطالعات فناوری